Sustainability in Supply Chains

International conference on Sustainability in Supply Chains on Friday 27 October 2017 in Poland.  
 
Wersja polska poniżej / For Polish see below.  

Sustainability in the supply chain should be a core strategic concern for companies and multinationals in an age where we are running up against several planetary boundaries. But how do companies work with sustainability? How are they, if at all, incorporating the UNs Sustainable Development Goals into their own business strategies? What are the pitfalls and the obstacles to sustainability in supply chains? And what is the government and EU doing? We will discuss this, and much more.

Please register by Friday 20 October 2017

This event is organized by the Polish Institute for Human Rights and Business, CICERO Center for International Climate Research and FAFO in collaboration with the Polish Ministry for Economic Development and with support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands  and The Swedish Embassy in Poland .
 

Draft Programme

Setting the scene

9.00     Registrations

9.30     Welcome by Beata Faracik (PIHRB) and Maja van der Velden (University of Oslo)

9.40     Opening remarks by Deputy Minister of Economic Development (tbc)

9.55     Get SMART in 10 minutes-video by Beate Sjåfjell (University of Oslo)

10.05   Responsible business conduct and international standards on due diligence in supply chains by Jacqueline Kacprzak (Ministry of Economic Development)

 

Practical Challenges

10.30   Mobile Phone Supply Chain - What do the new EU rules on conflict minerals for the electronics sector mean for the mobile phone production?  

 • A general introduction to supply chain and life-cycle risks studied in SMART by Maja van der Velden (University of Oslo)
 • What the new rules mean for companies by Julie Timon (DG Trade, European Commission)
 • Q&A with key stakeholders moderated by Mark Taylor (FAFO)

12.00    Lunch

 

Solutions and Tools

13.00   The role of states in ensuring sustainable and ethical supply chains that respect human rights 

This session is moderated by Beata Faracik (PIHRB)

 • The role of the public procurement
  • The Swedish perspective by Karin Lonaeus (Nationella Kansliet Hållbar Upphandling)
  • The Dutch perspective by Albert Geuchies (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
 • The role of the export credit agencies
  • The Norwegian perspective by Jostein Djupvik (Export Credit Norway)   

14.00   Due diligence in supply chains - how Polish companies integrate human rights concerns into supply chain management

This session is moderated by Agata Rudnicka-Reichel (Łódź University)

 • Case study: tbc
 • Case study: tbc

15.10  Panel discussion - what is needed to improve sustainability of the supply chains in Poland?

This session is moderated by Joanna Szymonek (PIHRB)

 • Speakers: Representatives of key stakeholder groups in Poland. Names to be announced.

Refreshments throughout the day and lunch will be provided to all registered participants. Participation is free of charge.

Remember to register by Friday 20 October 2017

 

Contacts

Beata Faracik

Maja van der Velden

Tiina Ruohonen

 

Zrównoważone Łańcuchy Dostaw 

Międzynarodowa Konferencja na temat Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw, 27 października 2017 r. w Polsce
 
Data i miejsce: 27 października 2017, 9.00 – 16.15, Ministerstwo Rozwoju, Sala im. Gęsickiej, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Polska (wejście od ul. Wspólnej). 

Dodaj do kalendarza

W czasie gdy zagrożonych jest kilka ‘ograniczeń planetarnych’ (planetary boundaries), których przekroczenie oznaczać będzie trwałe i nieodwracalne zmiany uniemożliwiające zrównoważony rozwój, zrównoważony łańcuch dostaw powinien zajmować centralne miejsce w strategicznych działaniach  przedsiębiorstw i korporacji międzynarodowych. W jaki sposób firmy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej pracy? W jaki sposób, jeśli w ogóle, włączają działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w swoje strategie biznesowe? Jakie są najczęstsze pułapki i przeszkody jakie napotykają na swojej drodze? Co robi rząd i Unia Europejska? Wszystkie te aspekty oraz wiele innych, będzie przedmiotem naszej dyskusji. 

Prosimy o rejestrację do 20 października 2017 r. Link do rejestracji znajduje się tutaj

Konferencja jest organizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, CICERO Center for International Climate Research i FAFO, we współpracy z Polskim Ministerstwem Rozwoju oraz przy wsparciu Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Holandii w Polsce.  

W czasie konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język angielski i polski.

Wstępny Program:

9.00      Rejestracja uczestników

9.30      Powitanie uczestników - Beata Faracik (PIHRB) oraz dr Maja van der Velden (Uniwersytet w Oslo)

9.40     Przemówienie otwierające Wiceministra Rozwoju (tbc)

9.55     Get SMART in 10 minutes - nagranie wideo, Prof. dr. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo)

10.05   Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i międzynarodowe standardy w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw -  Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju)

 

Praktyczne wyzwania

10.30   Łańcuch dostaw telefonów komórkowych - Co oznaczają nowe przepisy UE dotyczące minerałów konfliktowych dla sektora elektronicznego w kontekście produkcji telefonów komórkowych? 

 • Wprowadzenie do problematyki ryzyk związanych z łańcuchem dostaw i cyklem życia produktów będących przedmiotem badań w ramach projektu SMART - dr Maja van der Velden (Uniwersytet w Oslo)
 • Co nowe regulacje oznaczają dla firm - Julie Timon (Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska)
 • Sesja Pytania i Odpowiedzi – moderator dr Mark Taylor (FAFO)

12.00    Lunch

 

Rozwiązania I Narzędzia

13.00   Rola państw w zapewnianiu zrównoważonych i etycznych łańcuchów dostaw, w których respektowane są prawa człowieka

Moderator panelu: Beata Faracik (PIHRB)

 • Rola zamówień publicznych
  • Szwedzka perspektywa -  Karin Lonaeus (Nationella Kansliet Hållbar Upphandling)
  • Holenderska perspektywa -  Albert Geuchies (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
 • Rola agencji kredytów eksportowych
  • Norweska perspektywa -  Jostein Djupvik (Export Credit Norway)   

14.00   Due diligence w łańcuchach dostaw - w jaki sposób polskie firmy włączają kwestie dotyczące praw człowieka do zarządzania łańcuchem dostaw

Moderator panelu: Agata Rudnicka-Reichel (Uniwersytet Łódzki)

15.10 Dyskusja panelowa - co jest potrzebne do poprawy zrównoważenia łańcuchów dostaw w Polsce?

Moderator panelu: Joanna Szymonek (PIHRB)

 • Paneliści: Przedstawiciele kluczowych grup interesariuszy. (TBC).  

W czasie konferencji zapewnione będą napoje i lunch wszystkim zarejestrowanym uczestnikom.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Rejestracja trwa do piątku, 20 października 2017 roku. Link do rejestracji znajduje się tutaj

Kontakt

Beata Faracik

Maja van der Velden

Tiina Ruohonen

Published Sep. 14, 2017 10:06 AM - Last modified Sep. 25, 2017 9:53 AM